top of page
ArtIntro_logo_goud-01.png

ArtIntro Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je goed te informeren over hoe ArtIntro met je persoonsgegevens omgaat. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 april 2019. 

 

Contactgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door: ArtIntro: Simon van Capelweg 13e, 2431AB te Noorden

 

ArtIntro verkrijgt persoonsgegevens van jou, die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, persoonlijk gesprek en app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening of doeleinden. 

 

Persoonsgegevens 

ArtIntro verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

 • Geboortedatum 

 

Doeleinden 

ArtIntro verwerkt deze persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact; 

 • Een goede en efficiënte dienstverlening; 

 • Het verrichten van administratieve handelingen; 

 • Verbetering van de dienstverlening; 

 • Facturering; 

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 

 • Marketing; 

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

 • Het voeren van geschillen; 

 • Advisering en consultatie; 

 • Netwerkoverleg; 

 • Scholing. 

 

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens op basis van artikel 6 van de AVG om uitvoering te kunnen geven aan jouw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ArtIntro hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 

 • De bescherming van haar financiële belangen; 

 • De verbetering van haar diensten; 

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen; 

 • Het efficiënt kunnen uitvoeren van noodzakelijke veiligheid; 

 • Optimale advisering en consultatie; 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een speciaal doel zal hiervoor afzonderlijk schriftelijk toestemming worden gevraagd. 

 

Verstrekking aan derden 

In het kader van onze dienstverlening kan ArtIntro persoonsgegevens uitwisselen. ArtIntro kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT- leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren 

ArtIntro zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ArtIntro zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Momenteel houden wij de wettelijke bewaartermijn aan, aanvangend van het moment dat je met ons contact hebt opgenomen. Indien jouw gegevens eerder vernietigd kunnen worden, zal dit ook worden uitgevoerd. 

 

 

Hoe wij jouw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft ArtIntro passende beveiligingsmaatregelen genomen. In verband met de veiligheid publiceren wij hieromtrent niets maar je kan altijd als je bij ons persoonsgegevens hebt laten vastleggen meer informatie krijgen. 

 

Jouw rechten 

Je beht het recht om ArtIntro een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kan je ArtIntro verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:  ArtIntro: saskia@artintro.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ArtIntro laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 april 2019. 

ArtIntro kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 

bottom of page